fbpx Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego | Jakość Kształcenia
-A A +A

Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: 
KD, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 listopada 2022 roku, 11:18

1. Czym jest Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu (CDDiT)?

Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego jest ogólnouniwersytecką, pozawydziałową jednostką organizacyjną utworzoną w celu szeroko rozumianego rozwijania wysokiej kultury kształcenia oraz tworzenia rozwiązań w zakresie zarządzania procesem kształcenia na poziomie całej uczelni.

W strukturze organizacyjnej Centrum działają: Zespół Ekspertów Centrum w jego składzie Dyrektor Centrum i Zastępca Dyrektora Centrum powoływani przez JM Rektora UG oraz Eksperci wskazani przez Dyrektora CDDiT. Zespół Specjalistów Biura Jakości Kształcenia

2. Cele i zadania CDDiT

Realizacja wskazanego celu ogólnego dokonuje się poprzez wieloaspektowe wspieranie procesu doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej, a w szczególności:

  • proponowanie rozwiązań w zakresie zarządzania procesem kształcenia służących zapewnieniu wysokich standardów z uwzględnieniem obszaru dydaktycznej ścieżki kariery akademickiej, kryteriów okresowej oceny aktywności dydaktycznej nauczycieli akademickich oraz prowadzenie diagnozy potrzeb kadry akademickiej i studentów;
  • współpracę nad tworzeniem ścieżek rozwoju dydaktycznego dla nauczycieli akademickich o zróżnicowanym doświadczeniu w zakresie dydaktyki akademickiej;
  • opiekę nad doktorantami w zakresie kształcenia dydaktycznego z uwzględnieniem opieki merytorycznej i analizy doświadczeń związanych z realizacją praktyk dydaktycznych w ramach szkół doktorskich;
  • koordynację działań związanych z aktywnością tutorów UG, w tym realizacji cykli tutorskich na różnych wydziałach oraz w ramach MISH-ów i interdyscyplinarnych;
  • wsparcie mentorskie wszystkich nauczycieli akademickich w sprawach bieżących związanych z dydaktyką oraz samorozwojem naukowym w ramach pełnionych przez Zespół Centrum dyżurów eksperckich;

Długofalową wizją działania Zespołu Ekspertów Centrum są również:

  • opracowanie programowe, koordynacja i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z innowacji dydaktycznych, dydaktyki autonomizującej oraz tutoringu akademickiego (w tym dla interesariuszy zewnętrznych);
  • realizacja badań ewaluacyjno-diagnostycznych oraz podstawowych średniego zasięgu w zakresie pedagogiki i dydaktyki szkoły wyższej oraz publikacja i popularyzowanie najlepszych praktyk kształceniowych na poziomie edukacji wyższej;
  • rozwijanie ścieżek certyfikacji i akredytacji w obszarach tutoringu akademickiego dla zainteresowanych podmiotów zewnętrznych.

Wchodzące w skład CDDIT Biuro Jakości Kształcenia reprezentowane przez dwóch samodzielnych specjalistów ma za zadanie wspieranie działań Centrum w zakresie organizacji i obsługi administracyjnej organizowanych szkoleń, konferencji, koordynacji i obsługi ogólnouczelnianych projektów dydaktycznych oraz prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością Centrum.


Strona internetowa Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego