fbpx Ocena instytucjonalna | Jakość Kształcenia
-A A +A

O ocenie instytucjonalnej PKA

Autor: 
DN, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 maja 2018 roku, 14:05

Ocena instytucjonalna – obejmuje ocenę działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni
oraz ocenę jakości kształcenia na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, jeżeli są prowadzone w ocenianej jednostce.


PKA ocenia:

 1. związek strategii rozwoju jednostki ze strategią rozwoju uczelni;
 2. funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, w tym jego konstrukcję i oddziaływanie na doskonalenie jakości kształcenia;
 3. jakość procesu kształcenia na prowadzonych w jednostce studiach doktoranckich;
 4. jakość kształcenia na prowadzonych w jednostce studiach podyplomowych;
 5. współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

PKA uwzględnia także:

 1. stopień umiędzynarodowienia studiów (współpracę międzynarodową w zakresie kształcenia, wymiany studentów i nauczycieli akademickich, kształcenie cudzoziemców, prowadzenie kształcenia w językach obcych;
 2. współpracę międzynarodową w zakresie badań naukowych – gdy jednostka prowadzi studia doktoranckie;
 3. wyniki poprzednich ocen, akredytacji i certyfikatów uzyskanych w wyniku oceny innych gremiów akredytacyjnych – krajowych i międzynarodowych komisji branżowych dokonujących ocen w wybranych obszarach kształcenia, agencji akredytacyjnych zarejestrowanych w EQAR lub agencje, z którymi PKA zawarła umowy o uznawalności ocen akredytacyjnych.

Zakres oceny:

 1. pełen zakres w przypadku przeprowadzania pierwszej oceny instytucjonalnej w danej jednostce, gdy upływa termin, na jaki wydana została poprzednia ocena, lub zaakceptowano wniosek uczelni o dokonanie oceny;
 2. zakres uzależniony od treści uzasadnienia poprzednio wydanej oceny warunkowej lub wniosku ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, albo od przesłanek do przeprowadzenia oceny przed upływem terminu, na jaki została wydana.

Kryteria oceny:

 • Jednostka ma określoną strategię rozwoju.
 • Jednostka stosuje skuteczny wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia.
 • Jednostka stosuje spójny opis celów i efektów kształcenia na oferowanych studiach doktoranckich i podyplomowych oraz stosuje sprawny i wiarygodny system weryfikujący i potwierdzający ich osiągnięcie.
 • Jednostka posiada wystarczające zasoby kadrowe, materialne i finansowe dla realizacji zakładanych celów strategicznych i osiągnięcia efektów kształcenia.
 • Jednostka prowadzi badania naukowe.
 • Jednostka uczestniczy w krajowej i międzynarodowej wymianie studentów, doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami akademickimi, a także z przedsiębiorstwami i instytucjami.
 • Jednostka zapewnia studentom i doktorantom właściwe wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne w procesie uzyskiwania efektów uczenia się.
 • W jednostce funkcjonuje spójny system wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces zapewnienia jakości kształcenia, zgodny z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Ocena instytucjonalna była prowadzona w latach 2011 – 2016.