fbpx Przebieg akredytacji PKA | Jakość Kształcenia
-A A +A

Obieg dokumentacji przy akredytacji PKA

Autor: 
DN, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 maja 2018 roku, 13:54
 

Etapy Oceny

Jednostki odpowiedzialne

Terminy

1

Zawiadomienie PKA o rozpoczęciu procedury akredytacyjnej

 

 • Dziekan przygotowuje raport samooceny, zgodnie z wzorem i wytycznymi ustalonymi przez PKA i wysyła go w jednym egzemplarzu w formie papierowej do Prorektora ds. Kształcenia oraz do Działu Jakości Kształcenia.

 • Prorektor przesyła otrzymany raport samooceny wraz z dokumentacją i pismem przewodnim wysyła do PKA.

 • Uczelnia przekazuje PKA raport samooceny w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sekretarz PKA może jednorazowo przedłużyć termin przekazania raportu, o okres nie dłuższy niż pięć tygodni.

2

Zawiadomienie o terminie wizytacji PKA

 

 • Dziekan przygotowuje wydział do oceny.

 • Dział Jakości Kształcenia wspiera Wydział w przygotowaniu dokumentacji centralnej (uchwały Senatu, zarządzenia Rektora).

 • PKA zawiadamia uczelnię o terminie wizytacji oraz przekazuje uczelni opracowany przez zespół oceniający ramowy plan jej przeprowadzenia, nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem wizytacji.

3

Wizytacja PKA

 • Dziekan koordynuje spotkanie z Władzami Uczelni, Wydziału, osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie kierunku studiów.

 • Wizytacja PKA powinna zostać przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia otrzymania raportu samooceny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sekretarz PKA może przedłużyć termin przeprowadzenia wizytacji.

4

Przesłanie raportu z wizytacji PKA

 • Dziekan przygotowuje odpowiedź na uwagi zespołu oceniającego PKA.

 • Dziekan przesyła wyjaśnienia w formie papierowej do Prorektora ds. Kształcenia oraz do Działu Jakości Kształcenia.

 • Zespół oceniający PKA po zapoznaniu się z raportem samooceny oraz po odbyciu wizytacji przygotowuje raport w terminie sześciu tygodni. Raport ten przesyła się do uczelni, która w terminie trzech tygodni od dnia jego otrzymania może się do niego ustosunkować.

 

5

Uchwała Prezydium PKA z oceną jakości kształcenia

 1. Uchwałę otrzymuje Rektor, który przekazuje informację do:

 • Prorektora ds. Kształcenia,

 • Dziekana.

 • PKA przeprowadza kolejną ocenę:

 1. po upływie 8 lat – w przypadku uzyskania oceny wyróżniającej,

 2. po upływie 6 lat – w przypadku uzyskania oceny pozytywnej, jeżeli nie zaistnieją przesłanki do przeprowadzenia jej we wcześniejszym terminie.

 • W przypadku wydania oceny warunkowej uchwała Prezydium PKA wskazuje uchybienia wymagające usunięcia oraz określa termin powtórnej oceny.