Akredytacje | Jakość Kształcenia

-A A +A

Akredytacje jako narzędzie zapewnienia jakości kształcenia

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
poniedziałek, 19 września 2016 roku, 14:27
W trosce o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej a także budowanie kultury jakości, w Uniwersytecie Gdańskim przeprowadza się ocenę jakości kształcenia na kierunkach, poziomach i profilach studiów wyższych (ocena programowa), a także – w ramach oceny instytucjonalnej – działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wyższych oraz jakość kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych.

Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.


Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA)


Powołana została w dniu 31 stycznia 1998 roku przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) na podstawie Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia z dnia 18 października 1997 roku (znowelizowane 11 października 1999 roku oraz 4 listopada 2005 roku).

W skład UKA wchodzi prorektor lub przedstawiciel rektora uczelni sygnatariusza Porozumienia. KRUP desygnuje do UKA dwóch przedstawicieli oraz mianuje przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Komisji. 

Działalność UKA, obejmująca przede wszystkim uniwersytety polskie, może także objąć inne polskie szkoły wyższe, po zgłoszeniu przez nie kierunków do akredytacji.

Do głównych zadań UKA należy m.in.:

 • uzgadnianie i ujednolicenie standardów jakości kształcenia w uniwersytetach w ramach poszczególnych kierunków,

 • stworzenie systemu akredytacji kierunków studiów,

 • współpraca w zakresie tworzenia wspólnych systemów akredytacji z uczelniami o podobnym poziomie naukowym i ich stowarzyszeniami,

 • współpraca z instytucjami akredytacyjnymi,

 • wejście do europejskiej sieci agencji akredytacyjnych,

 • stworzenie systemu mobilności studentów.

Więcej na temat Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej można dowiedzieć się na stronie internetowej www.uka.amu.edu.pl


Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)


Polską Komisję Akredytacyjną tworzy od siedemdziesięciu do dziewięćdziesięciu członków powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa spośród kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zgłoszonych przez:

 • senaty uczelni,

 • Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

 • Konferencję Zawodowych Szkół Polskich,

 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (przewodniczący PSRP jest członkiem PKA z mocy prawa),

 • ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Organami Komisji są: Przewodniczący, Sekretarz oraz Prezydium. 

W skład Komisji wchodzi 8 Zespołów działających w obszarach kształcenia, z których każdy złożony jest co najmniej z pięciu osób, w tym trzech z najwyższymi kwalifikacjami naukowymi – tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Komisja współpracuje ponadto z ekspertami zewnętrznymi.

Prezydium PKA tworzą Przewodniczący, Sekretarz, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, dwóch przedstawicieli organizacji pracodawców oraz ośmiu przewodniczących zespołów obszarowych. Obsługę administracyjną PKA prowadzi jej Biuro.

Polska Komisja Akredytacyjna realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych i instytucjonalnych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Troską Komisji jest to, by jej opinie i oceny oraz zalecenia i rekomendacje pozostawiają szerokie pole dla autonomicznych inicjatyw promujących innowacyjność procesu dydaktycznego oraz wysoką kulturę jakości kształcenia.

Więcej na temat Polskiej Komisji Akredytacyjnej można dowiedzieć się na stronie internetowej