fbpx Akredytacje | Jakość Kształcenia
-A A +A

Akredytacje jako narzędzie zapewnienia jakości kształcenia

Autor: 
KD, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 9 listopada 2022 roku, 12:43

W trosce o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej a także budowanie kultury jakości, w Uniwersytecie Gdańskim przeprowadza się ocenę jakości kształcenia na kierunkach, poziomach i profilach studiów wyższych (ocena programowa), a także – w ramach oceny instytucjonalnej – działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wyższych oraz jakość kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych.

Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Polską Komisję Akredytacyjną tworzy od siedemdziesięciu do dziewięćdziesięciu członków powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa spośród kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zgłoszonych przez:

  • senaty uczelni,
  • Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
  • Konferencję Zawodowych Szkół Polskich,
  • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (przewodniczący PSRP jest członkiem PKA z mocy prawa),
  • ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Organami Komisji są: Przewodniczący, Sekretarz oraz Prezydium. 

W skład Komisji wchodzi 8 Zespołów działających w obszarach kształcenia, z których każdy złożony jest co najmniej z pięciu osób, w tym trzech z najwyższymi kwalifikacjami naukowymi – tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Komisja współpracuje ponadto z ekspertami zewnętrznymi.

Prezydium PKA tworzą Przewodniczący, Sekretarz, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, dwóch przedstawicieli organizacji pracodawców oraz ośmiu przewodniczących zespołów obszarowych. Obsługę administracyjną PKA prowadzi jej Biuro.

Polska Komisja Akredytacyjna realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych i instytucjonalnych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Troską Komisji jest to, by jej opinie i oceny oraz zalecenia i rekomendacje pozostawiają szerokie pole dla autonomicznych inicjatyw promujących innowacyjność procesu dydaktycznego oraz wysoką kulturę jakości kształcenia.


 

European Chemistry Thematic Network Association (ECTN) jest stowarzyszeniem non-profit, utworzonym w celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości ECTN, sieci finansowanej przez Komisję Europejską w ramach progamu Erasmus. Jego członkami są wyższe uczelnie, krajowe towarzystwa chemiczne i firmy z branży chemicznej. Stowarzyszenie liczy obecnie ponad 120 członków z 30 europejskich krajów i członków stowarzyszonych z całego świata. Testy certyfikacyjne i sprawdzające umiejętności pozwalają na ocenę kompetencji, niezależnie od ścieżki uczenia się.

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego zrealizował projekt pozakonkursowy dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Akredytacje zagraniczne". Celem projektu było uzyskanie jakości kształcenia:

  • Akredytacja ECTN - Chemistry Eurobachelor dla kierunku Biznes chemiczny (UMOWA nr MNiSW/2019/241/DIR/AZ) Certyfikat,
  • Akredytacja ECTN - Chemistry Doctorate Eurolabel dla Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii (UMOWA nr MNiSW/2019/240/DIR/AZ) Certyfikat,

oraz odnowienie posiadanych akredytacji:

  • Akredytacja ECTN - Chemistry Eurobachelor dla kierunku Chemia (UMOWA nr MNiSW/2019/237/DIR/AZ) Certyfikat,
  • Akredytacja ECTN - Chemistry Euromaster dla kierunku Chemia (UMOWA nr MNiSW/2019/239/DIR/AZ) Certyfikat.

 

  • Akredytacja ACCA

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Członkowie ACCA to osoby pełniące stanowiska kierownicze w finansach, często dyrektorzy finansowi i CFO.

Kwalifikacja ACCA jest jedną z najbardziej prestiżowych i docenianych przez pracodawców w kraju i za granicą. Daje kompleksową i praktyczną wiedzę, która pozwala na pracę na różnych stanowiskach. ACCA uczy nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa, a także pozwala specjalizować się w audycie i podatkach. Kwalifikację można zacząć zdobywać już podczas studiów, składa się na nią 14 egzaminów, udokumentowane 3-letnie doświadczenie zawodowe i moduł etyczny. To najlepszy wybór dla tych, którzy chcą zarządzać finansami firm.

Akredytowane kierunki: