System Jakości | Jakość Kształcenia

-A A +A

Struktura Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
poniedziałek, 19 września 2016 roku, 14:28

Schemat Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UG

Elementami Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia są:

  1. Analiza przebiegu procesu kształcenia, prowadząca do doskonalenia wszystkich jego aspektów, m . in. poprzez:

  • okresowe przeglądy i analizę programów nauczania,

  • hospitacje zajęć dydaktycznych, uwzględniające między innymi ich związek z założonymi celami oraz stosowność wykorzystywanych metod i środków dydaktycznych,

  • analizę sposobów i zasad oceniania studentów, w tym stosowanych kryteriów i procedur,

  • monitorowanie zasobów służących kształceniu oraz środków wsparcia dla studentów,

  • ankietowe badania jakości kształcenia o charakterze ogólnouczelnianym i wydziałowym, prowadzone wśród studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz absolwentów,

  • badania opinii pracowników UG,

  • badania opinii pracodawców na temat kwalifikacji absolwentów UG oraz oczekiwań rynku co do pożądanych kwalifikacji absolwentów Uniwersytetu,

  1. Fundusz Innowacji Dydaktycznych, wspierający nowatorskie rozwiązania edukacyjne powstające w UG.​

  2. Podnoszenie jakości procesu kształcenia poprzez stworzenie oferty programowej, mającej na celu kształcenie i doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów.        


Zasady funkcjonowania elementów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia określają:

Zarządzenie Rektora nr 48/R/10  z dnia 31 maja 2010 w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie Rektora nr 49/R/10  z dnia 31 maja 2010 w sprawie składu Uczelnianego i Wydziałowych Zespołów do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzanych im zadań