fbpx Ocena programowa | Jakość Kształcenia
-A A +A

O ocenie programowej PKA

Autor: 
KD, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 listopada 2022 roku, 14:08

 


Ocena programowa – ocena jakości kształcenia na kierunkach, poziomach i profilach studiów wyższych.


PKA ocenia:

 • stopień spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742) oraz przepisów wydanych na podstawie upoważnień zawartych w tej ustawie, określających warunki niezbędne do prowadzenia kształcenia,

 • jakość prowadzonego kształcenia, a także kompletność, funkcjonowanie i efektywność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz mechanizmy jego doskonalenia,

w szczególności:

 1. warunki prowadzenia studiów, w tym

  • związek kierunku ze strategią rozwoju i misją uczelni;

  • zakładane efekty kształcenia w odniesieniu do efektów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji (lub w standardach kształcenia, jeśli dla danego kierunku zostały sformułowane albo we wzorcowych efektach kształcenia, jeżeli zostały zastosowane) oraz w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jeśli prowadzone jest takie kształcenie; spójność efektów kształcenia,

  • program studiów, w tym realizację efektów kształcenia i sposoby weryfikacji ich osiągnięcia;

  • spełnienie wymogów dotyczących minimum kadrowego i kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na ocenianym kierunku;

  • infrastrukturę dydaktyczną, dostęp do zalecanej literatury;

 2. warunki prowadzenia kształcenia na odległość, jeśli program kształcenia przewiduje realizację zajęć w tej formie;

 3. dostosowanie efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym:

 4. wykorzystanie wyników monitorowania absolwentów;

 5. wykorzystanie opinii pracodawców oraz absolwentów przy tworzeniu programów kształcenia;

 6. organizację praktyk (jeśli program studiów je przewiduje), wyniki analizy zakładanych i osiągniętych efektów kształcenia dotyczących praktyk;

 7. dostosowanie programu i planu studiów do warunków określonych w standardach kształcenia, jeżeli dla danego kierunku zostały określone;

 8. dostosowanie programu i planu studiów do warunków określonych w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – jeżeli studia mają przygotowywać do wykonywania tego zawodu;

 9. zarządzanie procesem dydaktycznym w zakresie kierunku studiów, w tym w zakresie doskonalenia programu kształcenia;

 10. funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

 11. Ponadto, w przypadku prowadzenia kształcenia na studiach drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich: prowadzenie działalności naukowej w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia właściwemu dla danego kierunku studiów.

PKA uwzględnia także:

 1. stopień umiędzynarodowienia studiów (współpracę międzynarodową w zakresie kształcenia, wymiany studentów i nauczycieli akademickich, kształcenie cudzoziemców, prowadzenie kształcenia w językach obcych);

 2. współpracę międzynarodową w zakresie badań naukowych – gdy jednostka prowadzi studia na poziomie magisterskim;

 3. wyniki poprzednich ocen, akredytacji i certyfikatów uzyskanych w wyniku oceny innych gremiów akredytacyjnych – krajowych i międzynarodowych komisji branżowych dokonujących ocen w wybranych obszarach kształcenia, agencji akredytacyjnych zarejestrowanych w EQAR lub agencji, z którymi PKA zawarła umowy o uznawalności ocen akredytacyjnych.

Zakres oceny:

 1. pełen zakres w przypadku pierwszej oceny kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu studiów (głównie – gdy wypromowani zostali pierwsi absolwenci), gdy upływa termin, na jaki wydana została poprzednia ocena, lub gdy zaakceptowano wniosek uczelni o dokonanie oceny;

 2. zakres uzależniony od uzasadnienia poprzednio wydanej oceny warunkowej lub wniosku ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, albo – w przypadku zwieszenia uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia – od argumentów stanowiących podstawę negatywnej oceny PKA i decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, albo od przesłanek do przeprowadzenia oceny przed upływem terminu, na jaki została wydana lub wypromowaniem pierwszych absolwentów.

Kryteria dokonywania oceny programowej:

 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się.

 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się.

 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie.

 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry.

 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie.

 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku.

 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku.

 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia.

 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach.

 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów.


Szczegółowe informacje dotyczące oceny programowej, jej kryteriów i procedury, znajdują się na stronie internetowej PKA