fbpx Informacje dla kandydatów | Jakość Kształcenia
-A A +A

Informacje dla kandydatów

Autor: 
Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 listopada 2019 roku, 10:32

Procedura potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów przebiega w sposób następujący:

 1. Kandydat składa wniosek o przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się spoza systemu studiów do koordynatora w Biurze Jakości Kształcenia. Do wniosku dołącza dokumenty lub inne dowody potwierdzające uzyskane efekty uczenia się spoza systemu studiów.
 2. Po wstępnym rozpoznaniu zgłoszenia, kandydatowi zostaje przydzielony konsultant na wydziale (nauczyciel akademicki zatrudniony w UG, który zna programy studiów, w tym wymogi dotyczące poszczególnych przedmiotów i jest specjalistą w dyscyplinie naukowej, której dotyczą efekty uczenia się spoza systemu studiów uzyskane przez kandydata).
 3. Kandydat przy pomocy konsultanta określa uzyskane efekty uczenia się spoza systemu studiów i odpowiadające im efekty uczenia się określone w programie studiów danego kierunku studiów i gromadzi dowody potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się spoza systemu studiów.
 4.  Oceny dowodów potwierdzających uzyskanie przez kandydata efektów uczenia się spoza systemu studiów dokonuje asesor (nauczyciel akademicki zatrudniony w UG, który jest specjalistą w danej dyscyplinie naukowej). Do jego obowiązków należy również wskazanie, które zajęcia określone w programie studiów danego kierunku studiów oraz punkty ECTS przypisane do tych zajęć mogą zostać zaliczone kandydatowi, a także jakie są ewentualne różnice programowe, które kandydat będzie musiał uzupełnić w przypadku przyjęcia na studia. Jeśli jest to konieczne, asesor ustala z kandydatem formę dodatkowej weryfikacji (może to być np. prezentacja, pokaz lub rozmowa przeprowadzone przed komisją weryfikacyjną).
 5. Komisja weryfikacyjna po zapoznaniu się z zebranymi materiałami i opinią asesora oraz - w razie potrzeby - po przeprowadzieniu dodatkowej weryfikacji wydaje decyzję o możliwości (lub jej braku) przyjęcia kandydata na studia oraz o zaliczeniu określonych przedmiotów i przyznaniu punktów ECTS.
 6. Kandydatowi przysługuje procedura odwoławcza. Jeśli nie zgadza się z decyzją komisji weryfikacyjnej, jego zgłoszenie zostanie rozpatrzone powtórnie przez komisję w innym składzie.

Warunki ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się są następujące:

 • Świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na studia i minimum 5 lat doświadczenia zawodowego;
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i minimum 3 lata doświadczenia zawodowego;
 • Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich i minimum 2 lata doświadczenia zawodowego;
 • Dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji albo kwalifikacji nadanej w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającej poziomowi 5 Europejskich Ram Kwalifikacyjnych;
 • Zgodność doświadczenia zawodowego z wybranym kierunkiem studiów;
 • Możliwość zaliczenia co najmniej jednego przedmiotu kierunkowego na wybranym kierunku studiów;
 • Uiszczenie opłaty za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się;
 • Brak limitu wieku.

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się określa Uchwała Senatu UG nr 123/19 z dnia 26 września 2019 roku.