Informacje dla kandydatów | Jakość Kształcenia

-A A +A

Informacje dla kandydatów

Autor: 
MZ, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 czerwca 2018 roku, 14:34

Procedura potwierdzania efektów kształcenia przebiega w sposób następujący:

 • Kandydat zgłasza się na wybrany wydział (lub do Biura Jakości Kształcenia, jeśli ma wątpliwości, który wydział wybrać).
 • Po wstępnym rozpoznaniu zgłoszenia kandydata, zostaje mu przydzielony konsultant (pracownik wydziału, który dobrze zna program studiów i jest specjalistą w dziedzinie, w której kandydat ma doświadczenie).
 • Przy pomocy konsultanta kandydat wypełnia wniosek aplikacyjny, w którym zawiera informacje o swoim doświadczeniu i wynikających z niego efektach uczenia się, a także gromadzi dowody potwierdzające posiadanie deklarowanych efektów, np. zaświadczenia od pracodawcy.
 • Konsultant oblicza wysokość opłaty, którą musi uiścić kandydat, biorąc pod uwagę liczbę przedmiotów, z których miałby on być zwolniony.
 • Konsultant pomaga kandydatowi wykazać, że zdobyte przez niego efekty uczenia się odpowiadają efektom kształcenia, które zdobywa się podczas zajęć na studiach.
 • Weryfikacji adekwatności i prawdziwości dowodów oraz zgodności efektów uczenia się z efektami kształcenia dokonuje asesor (pracownik wydziału o podobnych kompetencjach jak konsultant).
 • Jeśli jest to konieczne, asesor ustala z kandydatem formę dodatkowej weryfikacji (może to być np. prezentacja, pokaz lub rozmowa przeprowadzone przed komisją weryfikacyjną).
 • Komisja po zapoznaniu się z zebranymi materiałami, opinią asesora i – ewentualnie – przeprowadziwszy dodatkową weryfikację wydaje decyzję o możliwości (lub jej braku) przyjęcia kandydata na studia oraz o zaliczeniu określonych przedmiotów i przyznaniu punktów ECTS. Zwykle tak zrekrutowani studenci będą mieli indywidualny tok studiów, co pozwoli im nie tylko nie chodzić na zaliczone zajęcia, ale i skrócić czas potrzebny na ukończenie studiów.
 • Kandydatowi przysługuje procedura odwoławcza. Jeśli nie zgadza się z decyzją komisji weryfikacyjnej, jego zgłoszenie zostanie rozpatrzone powtórnie przez komisję w innym składzie.

Warunki ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się są następujące:

 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego i matura,
 • Minimum 3 lata doświadczenia i licencjat,
 • Minimum 2 lata doświadczenia i magisterium,
 • Zgodność doświadczenia zawodowego z wybranym kierunkiem studiów,
 • Możliwość zaliczenia co najmniej jednego przedmiotu kierunkowego na wybranym kierunku studiów,
 • Brak limitu wieku.