fbpx Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych | Jakość Kształcenia
-A A +A

Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych

Autor: 
BJK
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 listopada 2022 roku, 11:42

1. Czym jest Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych (FID)?

Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych utworzony został na podstawie § 3 Zarządzenia Rektora UG nr 48/R/10 z dnia 31 maja 2010 r. w celu zachęcenia nauczycieli akademickich i doktorantów do realizacji w Uniwersytecie Gdańskim innowacyjnych inicjatyw dydaktycznych. Obecnie funkcjonuje w oparciu o § 13 Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 93/R/16 z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim.

Regulamin FID stanowi załącznik do Zarządzenia nr 22/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 lutego 2021 r.

2. Jakie jest jego zastosowanie?

Ze środków FID mogą być finansowane w całości lub w części koszty realizacji inicjatyw dydaktycznych, takich jak:

  • nowatorskie rozwiązania związane z efektywnością procesu dydaktycznego;
  • ulepszenie zasad aktualizacji i popularyzacji oferty kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego;
  • udoskonalenie zasad oceniania osiągnięć studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających i szkoleń oraz sposobu wykorzystywania tych ocen do poprawy jakości kształcenia;
  • zmiana zasad tworzenia, oceniania i zmieniania programów kształcenia;
  • elastyczne ścieżki kształcenia;
  • zajęcia eksperymentalne, próbne wdrożenia lub pilotażowe cykle zastosowania nowatorskich metod lub form kształcenia w UG.

3. Kto może złożyć wniosek w sprawie przyznania środków z FID?

O dofinansowanie realizacji inicjatywy dydaktycznej ze środków FID mogą ubiegać się doktoranci nauczyciele akademiccy zatrudnieni w UG.

Przygotowując kosztorys należy pamiętać, że wynagrodzenie dla pracowników UG jest obciążone narzutem uczelnianym w wysokości 19,64%.

4. W jakim terminie należy złożyć wniosek?

  • Wnioski należy składać do dnia 31 maja każdego roku w Biurze Jakości Kształcenia.
  • Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie z FID odbywa się do dnia 30 czerwca każdego roku.
  • Biuro Jakości Kształcenia informuje wnioskodawców o rozstrzygnięciu w sprawie dofinansowania drogą mailową.