Informacje dla kandydatów | Jakość Kształcenia

-A A +A

Informacje dla kandydatów

Autor: 
mgr Marcin Zieliński, mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
poniedziałek, 19 września 2016 roku, 15:41

Procedura potwierdzania efektów kształcenia przebiega w sposób następujący:

 • Kandydat zgłasza się na wybrany wydział (lub do Działu Jakości Kształcenia, jeśli ma wątpliwości, który wydział wybrać).

 • Po wstępnym rozpoznaniu zgłoszenia kandydata, zostaje mu przydzielony konsultant (pracownik wydziału, który dobrze zna program studiów i jest specjalistą w dziedzinie, w której kandydat ma doświadczenie).

 • Przy pomocy konsultanta kandydat wypełnia wniosek aplikacyjny, w którym zawiera informacje o swoim doświadczeniu i wynikających z niego efektach uczenia się, a także gromadzi dowody potwierdzające posiadanie deklarowanych efektów, np. zaświadczenia od pracodawcy.

 • Konsultant oblicza wysokość opłaty, którą musi uiścić kandydat, biorąc pod uwagę liczbę przedmiotów, z których miałby on być zwolniony.

 • Konsultant pomaga kandydatowi wykazać, że zdobyte przez niego efekty uczenia się odpowiadają efektom kształcenia, które zdobywa się podczas zajęć na studiach.

 • Weryfikacji adekwatności i prawdziwości dowodów oraz zgodności efektów uczenia się z efektami kształcenia dokonuje asesor (pracownik wydziału o podobnych kompetencjach, jak konsultant).

 • Jeśli jest to konieczne, asesor ustala z kandydatem formę dodatkowej weryfikacji (może to być np. prezentacja, pokaz lub rozmowa przeprowadzone przed komisją weryfikacyjną).

 • Komisja po zapoznaniu się z zebranymi materiałami, opinią asesora i – ewentualnie – przeprowadziwszy dodatkową weryfikację wydaje decyzję o możliwości (lub jej braku) przyjęcia kandydata na studia oraz o zaliczeniu określonych przedmiotów i przyznaniu punktów ECTS. Zwykle tak zrekrutowani studenci będą mieli indywidualny tok studiów, co pozwoli im nie tylko nie chodzić na zaliczone zajęcia, ale i skrócić czas potrzebny na ukończenie studiów.

 • Kandydatowi przysługuje procedura odwoławcza. Jeśli nie zgadza się z decyzją komisji weryfikacyjnej, jego zgłoszenie zostanie rozpatrzone powtórnie przez komisję w innym składzie.


Warunki ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się są następujące:

 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego i matura

 • Minimum 3 lata doświadczenia i licencjat

 • Minimum 2 lata doświadczenia i magisterium

 • Zgodność doświadczenia zawodowego z wybranym kierunkiem studiów

 • Możliwość zaliczenia co najmniej jednego przedmiotu kierunkowego na wybranym kierunku studiów

 • Brak limitu wieku


Zapraszamy do zapoznania się z treścią Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 53/15 z dnia 23 kwietnia 2015 w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

Odpowiedzi na pytania o potwierdzanie efektów uczenia się oraz wsparcia kandydatom udziela Dział Jakości Kształcenia.