Konferencje REA | Jakość Kształcenia

-A A +A

Konferencje Rozwój Edukacji Akademickiej (REA)

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
poniedziałek, 19 września 2016 roku, 14:35

Najbliższa Konferencja REA odbędzie się już 4 września 2015!


Realizowana w ramach projektu EDUPRO, w którym poza Uniwersytetem Gdańskim i Dolnośląską Szkołą Wyższą biorą udział uczelnie z Wielkiej Brytanii i Portugalii. Tematem konferencji będzie:

Rola potwierdzania uprzednich efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym w Polsce, Wielkiej Brytanii i Portugalii.

Cele konferencji:

Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym stwarza szereg wyzwań w odniesieniu do potwierdzania przez polskie uczelnie efektów uczenia się poza edukacją formalną. W tej perspektywie podczas konferencji dyskutowane będą uczelniane rozwiązania funkcjonujące w uniwersytetach: Warwick (Wielka Brytania) i Algarve (Portugalia). Stanowią one przedmiot badawczych analiz, realizowanych w ramach projektu Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną (EDUPRO), finansowanego w latach 2014-2016 z programu ERASMUS+. Dyskusja toczyć się będzie w świetle bogatych w tym zakresie doświadczeń szkolnictwa wyższego Wielkiej Brytanii i Portugalii, a także polskich uczelni pioniersko praktykujących potwierdzanie osiągnięć spoza uczelni i wypracowujących interesujące rozwiązania w tym zakresie.

W związku z tym Organizatorzy zapraszają przedstawicieli polskich uczelni do dzielenia się podczas konferencji doświadczeniami dotyczącymi osiągania statusu uczelni uczącej przez całe życie, w szczególności potwierdzania efektów uprzedniego uczenia się.

Uczestnicy:

Przedstawiciele władz uczelni, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji uczelni i inne osoby zainteresowane sprawami dotyczącymi idei uczenia się przez całe życia podejmowanej przez polskie szkolnictwo wyższe, w szczególności rozwojem systemów potwierdzania przez uczelnie osiągnięć zdobytych poza edukacją formalną.

Dowiedz się więcej : Program seminarium 

Miejsce: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki

Adres: Gdańsk, ulica Bażyńskiego 4 , sala S-211 (parter)

  • Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

  • Koszt podróży i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

O Konferencjach REA

Cykl konferencji REA ma być okazją do twórczej rekonstrukcji zastanej rzeczywistości i przyczyniać się do zaistnienia takich warunków pracy akademickiej uczonych oraz studentów, w których zarówno jedni, jak drudzy będą mogli rozwijać się bez przeszkód, służąc ludziom (jak głosi składane przez nich ślubowanie) gdziekolwiek będą. 

Cykl REA skupia kadrę akademicką (pracowników naukowo-dydaktycznych z różnych, polskich uczelni, w szczególności - Uniwersytetu Gdańskiego) oraz gości – w roli ekspertów, dyskutantów i prelegentów - zapraszanych, stosownie do podejmowanej problematyki, z kraju i zagranicy. Rozpoczęła go debata wokół problemów styku edukacji szkolnej i akademickiej, w której uczestniczyły Panie Minister: Katarzyna Hall (MEN) i Grażyna Prawelska-Skrzypek (MNiSW).

Prof. dr hab Maria Mendel o idei REA

Wśród prelegentów zagranicznych wystąpili, m.in.: 

  • prof. Hakan Hult (Linkoping University, Sweden), 

  • prof. Pierre Dominice (University of Geneva, Szwajcaria) ), 

  • Ülle Kesli (University of Tartu, Estonia), 

  • Peter Lassey, PhD (University of Bradford, UK),

  • Jean-Marie Filloque, PhD (University of West Britany – Brest, France)


Tematyka zrealizowanych konferencji REA:

 

1. „Edukacja szkolna i akademicka w Polsce. Elastyczność i sztywność systemu oświatowego w świetle idei uczenia się przez całe życie i dostępności studiów wyższych”

28 listopada 2008

2. „Znaczenie wewnętrznych systemów zapewnienia jakości w świetle nowego podejścia do akredytowania programów studiów”

13 marca 2009

3. „Efekty uczenia się – szanse i wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Polsce”

26 czerwca 2009

4. „Historia życia jest historią uczenia się. Uniwersytet otwarty i nietradycyjni studenci w polskim szkolnictwie wyższym”

11 grudnia 2009

5. „Wychowawcze zobowiązania uniwersytetu w społeczeństwie bez elit”

25 czerwca 2010

6. „Problem Based Learning (PBL) a Ramy Kwalifikacji”

25 marca 2011

7. „Uznawanie efektów dotychczasowego uczenia się i walidacja osiągnięć w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Polsce”

9 grudnia 2011

8. "Nowe perspektywy kształcenia praktycznego w Polsce. Studia o profilu praktycznym w polskich uczelniach-in statu nascendi"

19 czerwca 2012

9. "Liderzy jakości kształcenia w polskich uczelniach. Uwarunkowania rozwoju i perspektywy działania akademickiej kadry projakościowej"

22 marca 2013

10. "Train Professors To Teach- Wokół zaleceń UE dotyczących edukacji nauczycieli akademickich i przygotowania ich do kształcenia uwzględniającego osiągnięcia studentów  poza systemem edukacji formalnej"

16 maja 2014

11. "Szkolnictwo wobec nowej rzeczywistości prawnej- Polski model akredytacji, dywersyfikacja uczelni, zróżnicowanie oferty programowej uczelni w związku z LLL, uznawanie efektów uczenia się poza edukacją formalną"

12 grudnia 2014