Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych | Jakość Kształcenia

-A A +A

Innowacje

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
wtorek, 19 września 2017 roku, 11:34

Czym jest Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych?


Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych utworzony został na podstawie § 3 Zarządzenia nr 48/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 czerwca 2010.

Ma na celu wspieranie realizacji innowacyjnych inicjatyw dydaktycznych w Uniwersytecie Gdańskim.

Jakie jest jego zastosowanie?


Ze środków FID mogą być finansowane w całości lub w części koszty realizacji inicjatyw dydaktycznych takich, jak:

1)      nowatorskie rozwiązania związane z efektywnością procesu dydaktycznego;

2)      ulepszenie zasad aktualizacji i popularyzacji oferty kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego;

3)      udoskonalenie zasad oceniania osiągnięć studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających i szkoleń oraz sposobu wykorzystywania tych ocen do poprawy jakości kształcenia;

4)      zmiana zasad tworzenia, oceniania i zmieniania programów kształcenia;

5)      elastyczne ścieżki kształcenia;

6)      zajęcia eksperymentalne, próbne wdrożenia lub pilotażowe cykle zastosowania nowatorskich metod lub form kształcenia w UG.

Kto może złożyć wniosek w sprawie przyznania środków z FID?


O dofinansowanie realizacji inicjatywy dydaktycznej ze środków FID, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 93/R/16 z dnia 06 października 2016,mogą ubiegać się doktoranci oraz zatrudnieni w UG nauczyciele akademiccy.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?


  • Wnioski, składa się każdego roku do dnia 10 września w sekretariacie Prorektora ds. Kształcenia

  • Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie z FID odbywa się do dnia 31 września każdego roku

  • Biuro Jakości Kształcenia informuje wnioskodawców o rozstrzygnięciu w sprawie dofinansowania drogą mailową.